Điều khoản

Điều khoản sử dụng website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web
hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

IELTS Academic và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn
mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương
hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của
IELTS Academic hoặc bên sở hữu chúng. Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản
quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô
phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào
của những tài liệu này mà không được IELTS Academic chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này
được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. IELTS Academic
không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn
được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu.
Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ
bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm
hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm
không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị
nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực
hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên
nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa
án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng
bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên
quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên

thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm
soát của đương sự.Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy
tính của phụ huynh và học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi
của Ieltsacademic hoặc phụ huynh / học viên, IELTS Academic sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong
việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

Thư điện tử

IELTS Academic không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến IELTS Academic qua Internet sẽ được
bảo đảm một cách hoàn toàn. Ielts Academic sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt
hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho IELTS Academic,
hoặc nếu IELTS Academic gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ.
IELTS Academic không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực
tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách
thông báo trên website: ieltsacademic.vn

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng
nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương
lượng và hòa giải.Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương
lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt
Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng
Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử
dụng.