Từ Influence đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Trong các giới từ trong tiếng anh từ Influence đi với giới từ gì ? Dựa vào cấu tạo từ có đuôi –ce chắc hẳn các bạn cũng đoán được influence là loại từ gì rồi đúng không? Đấy chính là danh từ influence, ngoài ra influence cũng đồng thời có thể làm động từ, với đa dạng cách dùng.

>>> Xem thêmSuspect đi với giới từ gì ? Đặc điểm của “ Suspect”

Trong bài viết hôm nay hãy cùng IELTS Acasemic tìm hiểu về danh từ đồng thời là động từ Influence nhé, để xem Influence đi với giới từ gì?

Influence đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Influence đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Danh từ influence – Influence đi với giới từ gì

Nghĩa thứ nhất: để chỉ sảnh hưởng mà ai đó / điều gì đó có đối với cách một người suy nghĩ hoặc hành xử hoặc trên cách mà một thứ gì đó hoạt động hoặc phát triển.

Influence of somebody/something on somebody/something

E.g. 

What exactly is the influence of social media on the young generation? (một cách chính xác ảnh hưởng của mạng xã hội lên thế hệ trẻ là gì?)

>>> Xem thêm Benefit đi với giới từ gì phân biệt Advantage và Profit

the influence of the climate on forestry production (Ảnh hưởng của khí hậu đối với việc sản xuất lâm nghiệp)

 Influence on somebody/something

E.g.

 Her father has a good influence on her (Bố cô ấy có ảnh hưởng tốt đến cô ấy)

Nghĩa thứ hai: sức mạnh mà ai đó / điều gì đó có để khiến ai đó / điều gì đó hành xử theo một cách cụ thể

Influence over somebody/something

E.g.

Her mother no longer have any influence over her. (Mẹ cô ấy không còn ảnh hưởng thực sự nào đến cô ấy nữa)

Influence with somebody 

E.g.

Mina needs to use her influence with her students (Mina cần sử dụng ảnh hưởng của mình với các học sinh của cô ấy)

Under the influence of somebody/something

E.g. The man committed the crime under the influence of alcohol. (Người đàn ông đã phạm tội dưới sự ảnh hưởng của rượu)

Nghĩa thứ ba:  một người hoặc sự vật ảnh hưởng đến cách một người cư xử và suy nghĩ

E.g.

My first maths teacher was a major influence in my life.( Giáo viên dạy toán đầu tiên của tôi là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi)

>>> Xem thêm

Result đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Nắm ngay Impact đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Thành ngữ với influence

Under the influence: Đã uống quá nhiều rượu

E.g. He was arrested for driving under the influence (Cậu ta đã bị bắt vì lái xe khi đã uống rượu)

Động từ Influence

Nghĩa thứ nhất: có ảnh hưởng đến cách một người nào đó cư xử hoặc suy nghĩ, đặc biệt là bằng cách cho họ một ví dụ để noi theo

Influence somebody/something 

E.g.

His books have influenced the lives of millions. (Sách của ông ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người)

His book is heavily influenced by other writers (Sách của ông ấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác giả khác)

Influence how, whether, etc… 

E.g.

The wording of your questions can influence how she answer.( Cách diễn đạt câu hỏi của bạn có thể ảnh hưởng đến cách cô ấy trả lời.) 

The speed at which you eat strongly influences how much you want to eat.(Tốc độ bạn ăn ảnh hưởng mạnh mẽ đến lượng đồ ăn bạn muốn ăn.) 

Phân biệt Influence – affect  –  effect

Influence có một số từ đồng nghĩa như affect, effect, cùng theo dõi các bảng so sánh dưới đây để nắm được sự khác biệt giữa các từ:

InfluenceAffectEffect
Vừa là có thể là động từ, vừa có thể là danh từ, mang nghĩa chung là ảnh hưởng.
E.g.She’s very good at influencing people
(Cô ấy rất giỏi trong việc tạo ảnh hưởng đến mọi người
(khi influence là động từ thì không có giới từ on theo sau)
Influence không dùng làm danh từ khi nói đến một sự thay đổi hay một sự cố ý như là kết quả của một việc gì đấy. Trong trường hợp này chúng ta dùng effect
(xem cột effect)
Là động từ, có nghĩa là có ảnh hưởng tới, tác động tới.
E.g.How will these changes affect us?
(những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?)
Your words will not affect my decision.
(những lời nói của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi) 
Là danh từ, có nghĩa là kết quả, hiệu quả, tác dụng, ảnh hưởng.
 E.g.Modern farming methods can have an adverse effect on the environment
(Các phương pháp canh tác hiện đại có thể có tác động xấu đến môi trường)
Industrialization can have both positive and negative effects on the community.
( Công nghiệp hóa có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với cộng đồng.)
E.g. Does this medicine have a good effect? (Thuốc này có kết quả tốt không?)

Bài tập: Điền từ thích hợp cho trước vào chỗ trống

Influence, affect, effect

 1. The results show a statistically significant …..
 2. What is the side ….. of this treatment?
 3. Her hometown was strongly …(ed) by the drought.
 4. I tried to persuade her, but no ….
 5. The disease is more likely to ….. men than women.
 6. The people around you will …. your character

Đáp án: Điền từ thích hợp cho trước vào chỗ trống

Influence, affect, effect

 1. The results show a statistically significant effect
 2. What is the side effect of this treatment?
 3. Her hometown was strongly affected by the drought.
 4. I tried to persuade her, but no effect
 5. The disease is more likely to affect men than women.
 6. The people around you will influence your personality.

>>> Xem thêmWork đi với giới từ gì trong tiếng Anh bạn có biết ?

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong ý nghĩa và chức năng của influence khi làm động từ, danh từ và Influence đi với giới từ gì cũng như so sánh influence với các từ đồng nghĩa như affect, effect. Qua đó các bạn cũng biết được influence có thể đi với các giới từ như on, of, with,… hoặc nó không đi với giới từ nào cả. Hi vọng thông qua bài viết này, các bạn đã nắm chắc được những kiến thức ngữ pháp quan trọng của từ influence. IELTS Academic chúc các bạn học tốt.