Banner back to school tháng 7

Tổng hợp bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bạn thường hay làm sai các dạng bài tập chia thì hoặc chưa biết cách làm các dạng bài tập này. Đừng lo vì IELTS Academic đã tổng hợp những kiến thức cần thiết về ngữ pháp và các bài tập chia thì tiếng Anh lớp 6 dành cho bạn qua bài viết dưới đây.

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn
Thì hiện tại đơn

Khẳng định

 • I + am 
 • You/We/They + are 
 • She/He/It + is I/You/We/They + V-inf
 • He/She/It + V(s/es)

Phủ định 

 • I + am not (‘m not)
 • You/We/They + are not (aren’t)
 • He/She/It + is not (isn’t)
 • I/You/We/They + do not + V-inf
 • He/She/It + does not + V-inf

Nghi vấn

 • Am I …?
 • Are you/we/they …?
 • Is he/she/it …?
 • Do + I/you/we/they + V-inf …?
 • Does + he/she/it + V-inf …?

>>> Xem thêm: Present simple là thì gì? – Định nghĩa, công thức, cách sử dụng

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn
Thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định

 • I + am +V-ing
 • You/We/They + are + V-ing
 • She/He/It + is + V-ing I am going to school.

Phủ định 

 • S + am/is/are + not +V-ing

Nghi vấn

 • Am/Is/Are + S + V-ing?

>>> Tham khảo: Lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

So sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn

 • S + V + short Adj/Adv + er + than + N/Clause/Pronoun
 • S + V + long Adj/Adv + than + N/Clause/Pronoun

So sánh nhất

 • S + V + the + short Adj/Adv + est + N
 • S + V + the + most + long Adj/Adv + N

Dấu hiệu nhận biết các thì

 • Thì hiện tại đơn: everyday, every month, every year, …, once a week/ month/ year, twice a week/month/year,…
 • Thì hiện tại tiếp diễn: now, at the moment, at present,…
 • Thì tương lai đơn: this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, in + thời gian ở tương lai ,..

Bài tập tiếng Anh lớp 6

Bài tập tiếng Anh lớp 6
Bài tập tiếng Anh lớp 6

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 1. Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in Hai Phong town.
 2. What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.
 3. What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.
 4. Where _________________John and Lisa (be) from?
 5. At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball and her brother (play) ________________soccer.
 6. It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.
 7. In the summer, Jack and John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.
 8. ____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?
 9. How ___________Tom’s sister (go)___________to school?
 10. What time _____________Nam and Hung (get up)_________________?
 11. What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?
 12. Today, Mai and Linh (have)______________English class.
 13. Her favorite subject (be)__________________English.
 14. Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.
 15. Look! John and Funian (call)_________________Lan.
 16. Keep silent ! Kyler’s sister (listen )____________________to the radio.
 17. ______________ you (play)_________________badminton now?
 18. Everyday, Tom’s father (get up)_______________at five a.m.
 19. Every morning, I (watch)_________________tv at ten.
 20. Everyday, Jack and Jaky (go) __________to school by bike.
 21. Every morning, Tom’s father (have) ______________a cup of coffee.
 22. At the moment, Linh and Mary(read)_______________a book and her brother (watch)_______ TV.
 23. Hanh (live)________________in Hanoi, and Hanh (live)________________in Dalat City.
 24. Hung and Hung (play)_______________badminton at the present.
 25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.
 26. Hanh never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.
 27. Jenny’s teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.
 28. There (be)____________________ animals in the circus.
 29. _______________Tom (watch)______________TV at five every morning?
 30. What _____________Nam(do ) _________________at six am?
 31. How old _________Long (be)?
 32. How ___________Mai (be)?
 33. Lan’schildren (Go)________________to school by bike.
 34. Jenny and Lisa (go)_______________to the supermarket to buy some food.
 35. Mr. Hung (go)________________on business to Lam Dong every month.
 36. Hoa (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.
 37. Mai (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.
 38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.
 39. Everyday, I (go)______________to school on foot.
 40. Who you _________________(wait) for Jake?– No, I ___________ (wait) for Mrs. Hoai.

Bài tập 2. Chia động từ trong ngoặc theo thì thích hợp.

 1. The meeting _________________________ (take) place at seven.
 2. I’m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.
 3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at eight o’clock.
 4. According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.
 5. ____________________ (John and Long / come) tomorrow?
 6. When ____________________ (Linh / get) back?
 7. If Nam loses his job, what ____________________ (he / do)?
 8. In Nam opinion, ____________________ (Linh / be) a good teacher?
 9. What time ____________________ (the sun / set) today?
 10. ____________________ (Linh / get) the job, do you think?
 11. ____________________ (Kyler / be) at home this evening?
 12. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?
 13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?
 14. How ____________________ (Ling / get) here?
 15. ____________________ (they / come) tomorrow?
 16. Quan (teach)_______________English in a big school in town.
 17. When ____________________ (John / get) back?
 18. What John (listen) ………………………on the radio?
 19. ___________Nam (play)__________sports?
 20. Everyday Mai (go)____________to work by bike.
 21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.
 22. Sometimes, Jake and Kyler(play)__________badminton.
 23. Linh (like)____________her job very much.
 24. ___________Nam’s mother (walk)_________to the market?
 25. Look! Linh and Lan (run) _________________________ together.
 26. Suri (write) ___________to their friends every summer holiday?
 27. What Linh (do)________ tonight?

Đáp án

Bài tập 1

 1. Does/lives/lives
 2. is/doing/is watering
 3. does/do/is
 4. are
 5. are playing/is playing
 6. is watching
 7. go/ have/ am /visit
 8. Does/go
 9. 9.does/go
 10. do/get up?
 11. do/do
 12. have
 13. is
 14. likes
 15. is calling.
 16. am listening
 17. Are/playing
 18. gets up
 19. watch
 20. go
 21. has
 22. am reading, is watching
 23. lives, lives
 24. are playing
 25. get up
 26. goes, does
 27. is telling
 28. are
 29. Is/watching
 30. does/do
 31. is
 32. is
 33. go
 34. go
 35. goes
 36. likes, don’t like
 37. likes, doesn’t like
 38. love, don’t love
 39. go

Bài tập 2

 1. is going to take
 2. am not going to be
 3. isn’t going to take
 4. isn’t going to snow
 5. Are John and Long going to come tomorrow?
 6. When are Linh going to get back?
 7. If Nam loses your job, what are Mai going to do?
 8. In your opinion, Nam is going to be a good teacher?
 9. What time is the sun going to set today?
 10. Is Linh going to get the job, do she think?
 11. Is Kyler going to be at home this evening?
 12. What is the weather going to be like tomorrow?
 13. There’s someone at the door, are you getting it?
 14. How does he get here?
 15. Are they going to come tomorrow?
 16. Quan teaches English in a big school in town.
 17. When is John going to get back?
 18. What is John listening to on the radio?
 19. Is Nam playing sports?
 20. goes
 21. read, listen, watch
 22. play
 23. likes
 24. Is Nam’s mother walking to the market now?
 25. are running
 26. Does Suri write to their friends every summer holiday?
 27. What is Linh going to do tonight?

Bài viết trên Ielts Academic đã tổng hợp tất tần tật về ngữ pháp các thì và các dạng bài tập chia thì trong tiếng Anh lớp 6. Mong rằng từ nay các bạn đã nắm được kiến thức về dạng bài tập này. Ielts Academic chúc các bạn thành công!

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng