Banner back to school tháng 7

Bài tập cụm danh từ tiếng Anh có đáp án mới nhất

Bài tập cụm danh từ tiếng Anh có đáp án sau đây được IELTS Academic sưu tầm nghiên cứu chia sẻ đến các bạn. bài tập gồm nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến Danh từ trong Tiếng Anh giúp cho các bạn nắm chắc cách sử dụng cụm Danh từ trong Tiếng Anh.

Bài tập cụm danh từ tiếng Anh có đáp án
Bài tập cụm danh từ tiếng Anh có đáp án

Cụm danh từ trong tiếng Anh là gì – bài tập cụm danh từ tiếng Anh

Cụm danh từ được cho là như một danh từ và có cấu trúc chức năng giống  như một danh từ trong câu: chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ.

Cụm danh từ là một cụm từ được hình thành cấu tạora từ một danh từ chính ( head)và các thành phần đó nó bổ sung ý nghĩa cho nhau ( modifiers). Những phần bổ sung ý nghĩa đó có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ.

Ví dụ: this handsome boy, these interesting books,…

Tại sao cần sử dụng cụm danh từ:

Cụm danh từ được dùng để nói trong 1 sự vật, hiện tượng phức tạp khó khăn mà một cấu trúc adj + noun không thể biểu thị hết được.

Cấu trúc cụm danh từ trong tiếng Anh:

Nhìn chung, chúng ta có cách thành lập cụm danh từ trong tiếng Anh như sau:

( Hạn định từ + bổ ngữ đứng trước + danh từ chính + bổ ngữ đứng sau )

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Xem thêm

Nắm ngay: Các loại danh từ ghép trong tiếng Anh dễ nhớTổng Hợp Danh Từ Đếm Được Và Danh Từ Không Đếm Được
Tìm hiểu các loại danh từ trong tiếng anhHậu tố của danh từ trong tiếng Anh bạn có biết
Nắm chắc vốn từ với 600 danh từ tiếng Anh thông dụngKiến thức về các danh từ chỉ người trong tiếng Anh

Bài tập cụm danh từ trong tiếng Anh áp dụng

bài 1 : Hãy sắp xếp các từ sau theo trật tự để tạo thành câu đúng

  1. He/ the man/ talking/ my principle/ is/ with.
  2. Barking/ lives/ room/ next/ the/ the cat/ in.
  3. a/ beautiful/ Vietnam/ student/ has/ joined/ in/ my/ class/ is/ new/ she.
  4. a/ new/ logo/ lovely/ bought/ have/ shirt/ with/ I
  5. many boys/ my friend/ to/ join/ with/ class/ refused/ the.
  6. I/ roses/Blue/ pink/ the/ love.
  7. A/ tail/ short/ lovely/ very/ is/ red and yellow/ cat/ with.
  8. Wearing/ he/ long/ new/ dress/ is/ a/ and.
  9. Finding/ the/ man/ long/ hair/ red/ shirt/ and/ we/ are/ with.
  10. Don’t/ you/ brown/ wallet/ small/ buy/ that/ why/?

bài 2: 

1. Please go to _______ to pick up your ID card.

a. third window

b. the window three

c. window third

d. the third window

2. May I have three ________ instead of beans, please?

a. corn’s ear

b. ear of corns

c. corn ears

d. ears of corn

3. If you want to find good information about graduate programs in the United States, look in ________ of the College Blue Books.

a. volume two

b. volume second

c. the volume two

d. second volume

4. Let’s buy our tickets while I still have ________ left.

a. a few money

b. a little moneys

c. a few dollars

d. a few dollar

5. The assignment for Monday was to read ______ in your textbooks.

a. chapter tenth

b. the chapter ten

c. chapter the tenth

d. the tenth chapter

6. I always put my best __________ in a safe- deposit box.

a. jewelries

b. jewelry’s pieces

c. pieces of jewelry

d. piece of jewelries

7. It’s a shame that you have _______ time in New York on the tour.

a. so few

b. so little

c. a few

d. a little

8. We haven’t had ________ news from the disaster site since the earthquake.

a. many

b. quite a few

c. much

d. some

9. John Kennedy was _________ of the United States.

a. the thirty-five president

b. the thirty fifth president

c. the president thirty-fifth

d. president the thirty-five

10. I’ll have a cup of tea and __________

a. two toasts

b. two piece of toasts

c. two pieces of toast

d. two pieces of toasts

11. The ticket agent said that the plane would be boarding at _________ .

a. the gate six

b. sixth gate

c. gate six

d. the six gate

12. I will need _______ about the climate before I make a final decision.

a. a few informations

b. a little informations

c. a few information

d. a little information

13. Sending_______- “Special delivery” costs about fifteen times as much as sending it “regular delivery”.

a. mails

b. a piece of mail

c. a mail

d. pieces of a mail

14. The Chicago bus is parked at __________ .

a. the lane two

b. the two lane

c. lane two

d. lane the two

15. We don’t have ______ tonight.

a. many homeworks

b. much homeworks

c. many homework

d. much homework

16. __________ is the world’s most abundant fossil fuel.

a. The coal

b. Coal

c. Coals

d. A coal

17. ________ energy in a tornado is enormous.

a. The

b. An

c. A

d. Some

18. The _________ of women earning Master’s Degrees has risen sharply in recent years.

a. sum

b. amount

c. number

d. addition

19. There is __________ rainfall on the West Coast of the United States than on the East Coats.

a. fewer

b. less

c. little

d. few

20. In 1995, ____ Hawaii was admitted to the Union as the 50th State.

a. the

b. a

c. an

d. no article

Đáp án:

1.D

2.D

3.A

4.C

5.D

6.C

7.B

8.C

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.D

16.B

17.A

18.C

19.B

20.D

Bài 3:

1. Customer _______ is one of the most important factors in the hospitality industry.

A. satisfy

B. satisfaction

C. satisfactory

2. Financial analysts responded to the chairman’s …. news by predicting the eventual bankruptcy of the organization.

A. shocker

B. shocking

C. shockingly

D. shocked

3. Golf is becoming an …… popular sport among teenagers and young adults.

A. increasingly

B. increasing

C. increased

D. increase

4. Despite weak forecasts, the Bradford Group reported an …… profit growth of 2.3 billion dollars this year.

A. impression

B. impressed

C. impressively

D. impressive

5. According to many _______ of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative businesses.

A. survey

B. surveys

C. surveying

D. surveyed

Đáp án:

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

Bài 4:

According to many _______ of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative businesses.

A.survey

B.surveys

C.surveying

D.surveyed

Despite weak forecasts, the Bradford Group reported an …… profit growth of 9.3 billion dollars this year

A. impression

B. impressed

C. impressively

D. impressive

Golf is becoming an …… popular sport among teenagers and young adults.

A. increasingly

B. increasing

C. increased

D. increase

Financial analysts responded to the chairman’s …. news by predicting the eventual bankruptcy of the organization

A. shocker

B. shocking

C. shockingly

D. shocked

Customer _______ is one of the most important factors in the hospitality industry.

A. satisfy

B. satisfaction

C. satisfactory

D. satisfactorily

Đáp án:

1.B

2.D

3.A

4.B

5.B

Sau đây là những kiến thức ngữ pháp cơ bản và bài tập cụm danh từ tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Để rèn luyện bài tập nhiều hơn thế nữa hãy theo dõi những bài mới nhất của IELTS Academic luôn chia sẻ những kiến thức ngữ pháp hay và bổ ích dành cho bạn IELTS Academic chúc bạn học tốt.