Thi thử IELTS

Nâng cấp ngay bằng 650 động từ thông dụng tiếng Anh

Thỉnh thoảng khi mà bạn muốn diễn đạt một cái gì đó , hành động nào đó của chính bản thân, tuy nhiên bạn lại gặp khó khắn vì bạn không có vốn từ vựng để có thể truyền tải nội dung ra được. Hôm nay, hãy cùng IELTS Academic học và nghiên cứu 650 động từ thông dụng và sử dụng nhiều nhất thường xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

650 động từ thông dụng bạn nên biết
650 động từ thông dụng bạn nên biết

650 động từ thông dụng được sử dụng nhiều.

100 động từ thông dụng-phần 1

1. Be /bi/ thì, là, ở

2. Have /hæv/ có

3. Do /du/ làm

4. Say /seɪ/ nói

5. Get /gɛt/ lấy

6. Make /meɪk/ làm

NHẬP MÃ IAC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

7. Go /goʊ/ đi

8. See /si/ thấy

9. Know /noʊ/ biết

10. Take /teɪk/ lấy

11. Think /θɪŋk/ nghĩ

12. Come /kʌm/ đến

13. Give /gɪv/ cho

14. Look /lʊk/ nhìn

15. Use /juz/ dùng

16. Find /faɪnd/ tìm thấy

17. Want /wɑnt/ muốn

18. Tell  /tɛl/ nói

19. Put /pʊt/ đặt

20. Mean /min/ nghĩa là

21. Become /bɪˈkʌm/ trở thành

22. Leave /liv/ rời khỏi

23. Work /wɜrk/ làm việc

24. Need /nid/ cần

25. Feel /fil/ cảm thấy

26. Seem /sim/ hình như

27. Ask /æsk/ hỏi

28. Show /ʃoʊ/ trình diễn

29. Try /traɪ/ thử

30. Call /kɔl/ gọi

31. Keep /kip/ giữ

32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp

33. Hold /hoʊld/ giữ

34. Turn /tɜrn/ xoay

35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo

36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu

37. Bring /brɪŋ/ đem lại

38. Like /laɪk/ như

39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi

40. Help /hɛlp/ giúp

41. Start /stɑrt/ bắt đầu

42. Run /rʌn/chạy

43. Write /raɪt/ viết

44. Set /sɛt/ đặt để

45. Move /muv/ di chuyển

46. Play /pleɪ/ chơi

47. Pay /peɪ/ trả

48. Hear /hir/ nghe

49. Include /ɪnˈklud/bao gồm

50. Believe /bɪˈliv/ tin tưởng

51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép

52. Meet /mit/ gặp gỡ

53. Lead /lid/ dẫn dắt

54. Live /lɪv/sống

55. Stand /stænd/ đứng

56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra

57. Carry /ˈkæri/ mang

58. Talk  /tɔk/ nói chuyện

59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện

60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất

61. Sit /sɪt/ ngồi

62. Offer /ˈɔfər/ yêu cầu

63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nhắc

64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi

65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị

66. Let /lɛt/ cho phép

67. Read /rid/ đọc

68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu

69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục

70. Lose /luz/ thua cuộc

71. Add /æd/ thêm vào

72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi

73. Fal /fɔl/ ngã

74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại

75. Remember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lại

76. Buy /baɪ/ mua

77. Speak /spik/ nói

78. Stop /stɑp/ dừng lại

79. Send /sɛnd/ gửi

80. Receive /rəˈsiv/ nhận

81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định

82. Win /wɪn/ chiến thắng

83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu

84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả

85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển

86. Agree /əˈgri/ đồng ý

87. Open /ˈoʊpən/ mở

88. Reach /riʧ/ đạt tới

89. Build /bɪld/ xây dựng

90. Involve /ɪnˈvɑlv/ liên quan tới

91. Spend /spɛnd/ dành

92. Return /rɪˈtɜrn/ trở lại

93. Draw /drɔ/ vẽ

94. Die /daɪ/ chết

95. Hope /hoʊp/ hy vọng

96. Create /kriˈeɪt/ sáng tạo

97. Walk /wɔk/ đi bộ

98. Sell /weɪt/ đợi

99. Wait /weɪt/ đợi

100. Cause /kɑz/ gây ra

Xem thêm Bài tập về động từ trong tiếng Anh có đáp án ôn tập mới

100 động từ thông dụng-phần 2

Số thứ tựTừ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1Follow/ˈfɒl.əʊ/theo đuổi
2Understand/ˌʌn.dəˈstænd/hiểu
3Improve/ɪmˈpruːv/cải thiện
4Communicate/kəˈmjuː.nɪ.keɪt/giao tiếp
5Attend/əˈtend/tham dự
6Continue/kənˈtɪn.juː/tiếp tục
7Announce/əˈnaʊns/thông báo
8Revise/rɪˈvaɪz/ôn tập
9Enroll/ɪnˈrəʊl/nhập học
10Succeed/səkˈsiːd/thành công
11Memorise/ˈmem.ə.raɪz/học thuộc
12Call/kɔːl/gọi (ai, là gì)
13Know/nəʊ/biết
14Tell/tel/kể (cho ai)
15Spell/spel/đánh vần
16Live/lɪv/sinh sống
17Describe/dɪˈskraɪb/miêu tả
18Sign/saɪn/kí tên
19Open/ˈəʊ.pən/mở (một dịch vụ)
20Offer/ˈɒf.ər/đề xuất
21Design/dɪˈzaɪn/thiết kế
22Prepare/prɪˈpeər/chuẩn bị
23Arrange/əˈreɪndʒ/sắp xếp
24Manage/ˈmæn.ɪdʒ/quản lý
25Spend/spend/tiêu tiền
26Save/seɪv/tiết kiệm
27Borrow/ˈbɒr.əʊ/mượn
28Owe/əʊ/nợ
29Lend/lend/cho vay
30Raise/reɪz/tăng
31Decrease/dɪˈkriːs/giảm
32Throw/θrəʊ/ném
33Lack/læk/thiếu
34Build/bɪld/xây
35Face/feɪs/hướng về
36Decorate/ˈdek.ə.reɪt/trang trí
37Share/ʃeər/chia sẻ
38Inform/ɪnˈfɔːm/báo tin
39Develop/dɪˈvel.əp/phát triển
40Invite/ɪnˈvaɪt/mời
41Book/bʊk/đặt chỗ
42Escape/ɪˈskeɪp/trốn khỏi
43Experience/ɪkˈspɪə.ri.əns/trải nghiệm
44Discover/dɪˈskʌv.ər/khám phá
45Try/traɪ/thử
46Recommend/ˌrek.əˈmend/đề xuất
47Taste/teɪst/nếm thử
48Hike/haɪk/đi bộ đường dài
49Pray/preɪ/cầu nguyện
50Party/ˈpɑː.ti/tiệc tùng
51Welcome/ˈwel.kəm/hoan nghênh
52Tidy/ˈtaɪ.di/dọn dẹp
53Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/trao đổi
54Expect/ɪkˈspekt/mong đợi
55Respect/rɪˈspekt/tôn trọng
56Believe/bɪˈliːv/tin
57Mean/miːn/có ý định
58Surprise/səˈpraɪz/làm bất ngờ
59Control/kənˈtrəʊl/điều khiển
60Avoid/əˈvɔɪd/tránh
61Persuade/pəˈsweɪd/thuyết phục
62Approach/əˈprəʊtʃ/tiếp cận
63Forecast/ˈfɔː.kɑːst/dự báo
64Last/lɑːst/kéo dài
65Boil/bɔɪl/luộc
66Grill/ɡrɪl/nướng
67Prepare/prɪˈpeər/chuẩn bị
68Stir-fry/ˈstɜː.fraɪ/xào
69Serve/sɜːv/phục vụ
70Pour/pɔːr/rót
71Stir/stɜːr/khuấy
72Add/æd/thêm
73Roast/rəʊst/nướng bỏ lò
74Follow/ˈfɒl.əʊ/tuân theo
75Stay/steɪ/giữ nguyên
76Snack/snæk/ăn vặt
77Breathe/briːð/thở
78Mix/mɪks/trộn
79Spoil/spɔɪl/bị hỏng
80Plant/plɑːnt/trồng
81Harvest/ˈhɑː.vɪst/thu hoạch
82Pickle/ˈpɪk.əl/muối chua
83Explore/ɪkˈsplɔːr/khám phá
84Grow/ɡrəʊ/lớn lên
85Protect/prəˈtekt/bảo vệ
86Rely/rɪˈlɑɪ/dựa dẫm
87Surround/səˈraʊnd/bao quanh
88Sunbathe/ˈsʌn.beɪð/tắm nắng
89Care/keər/quan tâm
90Exercise/ˈek.sə.saɪz/tập thể dục
91Damage/ˈdæm.ɪdʒ/phá hỏng
92Prevent/prɪˈvent/phòng tránh
93Remain/rɪˈmeɪn/giữ nguyên
94Injure/ˈɪn.dʒər/gây thương tích
95Bleed/bliːd/chảy máu
96Hurt/hɜːt/làm bị đau
97Suffer/ˈsʌf.ər/chịu đựng
98Ease/iːz/xoa dịu
99Consider/kənˈsɪd.ər/cân nhắc
100Admit/ədˈmɪt/thừa nhận
650 động từ trong tiếng Anh bạn cần biết
650 động từ thông dụng bạn cần biết

200 động từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp-phần 1

1. Be /bi/ thì, là, ở

2. Have /hæv/ có

3. Do /du/ làm

4. Say /seɪ/ nói

5. Get /gɛt/ lấy

6. Make /meɪk/ làm

7. Go /goʊ/ đi

8. See /si/ thấy

9. Know /noʊ/ biết

10. Take /teɪk/ lấy

11. Think /θɪŋk/ nghĩ

12. Come /kʌm/ đến

13. Give /gɪv/ cho

14. Look /lʊk/ nhìn

15. Use /juz/ dùng

16. Find /faɪnd/ tìm thấy

17. Want /wɑnt/ muốn

18. Tell /tɛl/ nói

19. Put /pʊt/ đặt

20. Mean /min/ nghĩa là

21. Become /bɪˈkʌm/ trở thành

22. Leave /liv/ rời khỏi

23. Work /wɜrk/ làm việc

24. Need /nid/ cần

25. Feel /fil/ cảm thấy

26. Seem /sim/ hình như

27. Ask /æsk/ hỏi

28. Show /ʃoʊ/ trình diễn

29. Try /traɪ/ thử

30. Call /kɔl/ gọi

31. Keep /kip/ giữ

32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp

33. Hold /hoʊld/ giữ

34. Turn /tɜrn/ xoay

35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo

36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu

37. Bring /brɪŋ/ đem lại

38. Like /laɪk/ như

39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi

40. Help /hɛlp/ giúp

41. Start /stɑrt/ bắt đầu

42. Run /rʌn/chạy

43. Write /raɪt/ viết

44. Set /sɛt/ đặt để

45. Move /muv/ di chuyển

46. Play /pleɪ/ chơi

47. Pay /peɪ/ trả

48. Hear /hir/ nghe

49. Include /ɪnˈklud/bao gồm

50. Believe /bɪˈliv/ tin tưởng

51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép

52. Meet /mit/ gặp gỡ

53. Lead /lid/ dẫn dắt

54. Live /lɪv/sống

55. Stand /stænd/ đứng

56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra

57. Carry /ˈkæri/ mang

58. Talk /tɔk/ nói chuyện

59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện

60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất

61. Sit /sɪt/ ngồi

62. Offer /ˈɔfər/ yêu cầu

63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nhắc

64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi

65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị

66. Let /lɛt/ cho phép

67. Read /rid/ đọc

68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu

69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục

70. Lose /luz/ thua cuộc

71. Add /æd/ thêm vào

72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi

73. Fal /fɔl/ ngã

74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại

75. Remember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lại

76. Buy /baɪ/ mua

77. Speak /spik/ nói

78. Stop /stɑp/ dừng lại

79. Send /sɛnd/ gửi

80. Receive /rəˈsiv/ nhận

81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định

82. Win /wɪn/ chiến thắng

83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu

84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả

85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển

86. Agree /əˈgri/ đồng ý

87. Open /ˈoʊpən/ mở

88. Reach /riʧ/ đạt tới

89. Build /bɪld/ xây dựng

90. Involve /ɪnˈvɑlv/ liên quan tới

91. Spend /spɛnd/ dành

92. Return /rɪˈtɜrn/ trở lại

93. Draw /drɔ/ vẽ

94. Die /daɪ/ chết

95. Hope /hoʊp/ hy vọng

96. Create /kriˈeɪt/ sáng tạo

97. Walk /wɔk/ đi bộ

98. Sell /weɪt/ đợi

99. Wait /weɪt/ đợi

100. Cause /kɑz/ gây ra

101. Pass /pæs/ vượt qua

102. Lie /laɪ/ nói xạo

103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận

104. Watch /wɑʧ/ xem

105. Raise /reɪz/ nâng cao

106. Base /beɪs/ dựa trên

107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng

108. Break /breɪk/ làm vỡ

109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích

110. Learn /lɜrn/ học hỏi

111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên

112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ

113. Grow /groʊ/ lớn lên

114. Claim /kleɪm/ tuyên bố

115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo

116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ

117. Cut /kʌt/ cắt bỏ

118. Form /fɔrm/ hình thành

119. Stay /steɪ/ ở lại

120. Contain /kənˈteɪn/ chứa

121. Reduce /rəˈdus/ giảm

122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập

123. Join /ʤɔɪn/ ghép

124. Wish /wɪʃ/ muốn

125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được

126. Seek /sik/ tìm kiếm

127. Choose /ʧuz/ chọn

128. Deal /dil/ xử lý

129. Face /feɪs/ đối mặt

130. Fail /feɪl/ thất bại

131. Serve /sɜrv/ phục vụ

132. End /ɛnd/ kết thúc

133. Kill /kɪl/ giết

134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra

135. Drive /draɪv/ lái xe

136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho

137. Rise /raɪz/ tăng lên

138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận

139. Love /lʌv/ yêu thương

140. Pick /pɪk/ nhặt lên

141. Place /pleɪs/ đặt, để

142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi

143. Prove /pruv/ chứng minh

144. Wear /wɛr/ đội, mặc

145. Catch /kæʧ/ bắt lấy

146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức

147. Eat /it/ ăn

148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu

149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào

150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu

151. Arrive /əˈraɪv/ đến

152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ chắc chắn

153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào

154. Plan /plæn/ lên kế hoạch

155. Pull /pʊl/ kéo

156. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới

157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động

158. Relate /rɪˈleɪt/ có liên quan

159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới

160. Close /kloʊs/ đóng lại

161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định

162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý

163. Thank /θæŋk/ cảm ơn

164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh

165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo

166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được

167. Note /noʊt/ ghi lại

168. Forget /fərˈgɛt/ quên

169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng

170. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi

171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì

172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản

173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ

174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh

175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt

176. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử

177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành

178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định

179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế

180. Listen /ˈlɪsən/ nghe

181. Save /seɪv/ lưu giữ

182. Tend /tɛnd/ có xu hướng

183. Treat /trit/ đối xử

184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát

185. Share /ʃɛr/ chia sẻ

186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ

187. Throw /θroʊ/ ném

188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom

189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại

190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích

191. Force /fɔrs/ bắt buộc

192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ

193. Admin /admin/ thừa nhận

194. Assume /əˈsum/ cho rằng

195. Smile /smaɪl/ mỉm cười

196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị

197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế

198. Fill /fɪl/ lấp đầy

199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao

200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới

200 động từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp-phần 2

 1. Add /æd/: thêm vào
 2. Agree /əˈgri/: đồng ý
 3. Allow /əˈlaʊ/: cho phép
 4. Appear /əˈpɪr/: xuất hiện
 5. Ask /æsk/: hỏi
 6. Be /bi/: thì, là, ở
 7. Become /bɪˈkʌm/: trở thành
 8. Begin /bɪˈgɪn/: bắt đầu
 9. Believe /bɪˈliv/: tin tưởng
 10. Bring /brɪŋ/: đem lại
 11. Build /bɪld/: xây dựng
 12. Buy /baɪ/: mua
 13. Call /kɔl/: gọi
 14. Carry /ˈkæri/: mang
 15. Cause /kɑz/: gây ra
 16. Change /ʧeɪnʤ/: thay đổi
 17. Come /kʌm/: đến
 18. Consider /kənˈsɪdər/: cân nhắc
 19. Continue /kənˈtɪnju/: tiếp tục
 20. Create /kriˈeɪt/: sáng tạo
 21. Decide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết định
 22. Describe /dɪˈskraɪb/: miêu tả
 23. Develop /dɪˈvɛləp/ : phát triển
 24. Die /daɪ/: chết
 25. Do /du/: làm
 26. Draw /drɔ/: vẽ
 27. Expect /ɪkˈspɛkt/: chờ đợi
 28. Fal /fɔl/: ngã
 29. Feel /fil/: cảm thấy
 30. Find /faɪnd/: tìm thấy
 31. Follow /ˈfɑloʊ/: theo
 32. Get /gɛt/: lấy
 33. Give /gɪv/: cho
 34. Go /goʊ/: đi
 35. Going /ˈgoʊɪŋ/: đi
 36. Happen /ˈhæpən/: xảy ra
 37. Have /hæv/: có
 38. Hear /hir/: nghe
 39. Help /hɛlp/: giúp
 40. Hold /hoʊld/: giữ
 41. Hope /hoʊp/: hy vọng
 42. Include /ɪnˈklud/: bao gồm
 43. Involve /ɪnˈvɑlv/: liên quan tới
 44. Keep /kip/: giữ
 45. Know /noʊ/: biết
 46. Lead /lid/: dẫn dắt
 47. Leave /liv/: rời khỏi
 48. Let /lɛt/: cho phép
 49. Like /laɪk/: như
 50. Live /lɪv/: sống
 51. Look /lʊk/: nhìn
 52. Lose /luz/: thua cuộc
 53. Make /meɪk/: làm
 54. Mean /min/: nghĩa là
 55. Meet /mit/: gặp gỡ
 56. Move /muv/: di chuyển
 57. Need /nid/: cần
 58. Offer /ˈɔfər/: yêu cầu
 59. Open /ˈoʊpən/: mở
 60. Pass /pæs/: vượt qua
 61. Lie /laɪ/: nói xạo
 62. Accept /ækˈsɛpt/: chấp nhận
 63. Watch /wɑʧ/: xem
 64. Raise /reɪz/: nâng cao
 65. Base /beɪs/: dựa trên
 66. Apply /əˈplaɪ/: áp dụng
 67. Break /breɪk/: làm vỡ
 68. Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thích
 69. Learn /lɜrn/: học hỏi
 70. Increase /ˈɪnˌkris/: tăng lên
 71. Cover /ˈkʌvər/: bao phủ
 72. Grow /groʊ/: lớn lên
 73. Claim /kleɪm/: tuyên bố
 74. Report /rɪˈpɔrt/: báo cáo
 75. Support /səˈpɔrt/: ủng hộ
 76. Cut /kʌt/: cắt bỏ
 77. Form /fɔrm/: hình thành
 78. Stay /steɪ/: ở lại
 79. Contain /kənˈteɪn/: chứa
 80. Reduce /rəˈdus/: giảm
 81. Establish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lập
 82. Join /ʤɔɪn/: ghép
 83. Wish /wɪʃ/: muốn
 84. Achieve /əˈʧiv/: đạt được
 85. Seek /sik/: tìm kiếm
 86. Choose /ʧuz/: chọn
 87. Deal /dil/: xử lý
 88. Face /feɪs/: đối mặt
 89. Fail /feɪl/: thất bại
 90. Serve /sɜrv/: phục vụ
 91. End /ɛnd/: kết thúc
 92. Kill /kɪl/: giết
 93. Occur /əˈkɜr/: xảy ra
 94. Drive /draɪv/: lái xe
 95. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/: đại diện cho
 96. Rise /raɪz/: tăng lên
 97. Discuss /dɪˈskʌs/: thảo luận
 98. Love /lʌv/: yêu thương
 99. Pick /pɪk/: nhặt lên
 100. Place /pleɪs/: đặt, để
 101. Argue /ˈɑrgju/: tranh cãi
 102. Prove /pruv/: chứng minh
 103. Wear /wɛr/: đội, mặc
 104. Catch /kæʧ/: bắt lấy
 105. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thức
 106. Eat /it/: ăn
 107. Introduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệu
 108. Enter /ˈɛntər/: tiến vào
 109. Present /ˈprɛzənt/: giới thiệu
 110. Arrive /əˈraɪv/: đến
 111. Ensure /ɛnˈʃʊr/: chắc chắn
 112. Point /pɔɪnt/: chỉ vào
 113. Plan /plæn/: lên kế hoạch
 114. Pull /pʊl/: kéo
 115. Refer /rəˈfɜr/: nhắc tới
 116. Act /ækt/: ra vẻ, hành động
 117. Relate /rɪˈleɪt/: có liên quan
 118. Affect /əˈfɛkt/: ảnh hưởng tới
 119. Close /kloʊs/: đóng lại
 120. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác định
 121. Manage /ˈmænəʤ/: quản lý
 122. Thank /θæŋk/: cảm ơn
 123. Compare /kəmˈpɛr/: so sánh
 124. Announce /əˈnaʊns/: thông báo
 125. Obtain /əbˈteɪn/: đạt được
 126. Note /noʊt/: ghi lại
 127. Forget /fərˈgɛt/: quên
 128. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằng
 129. Wonder /ˈwʌndər/: tự hỏi
 130. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 131. Publish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bản
 132. Suffer /ˈsʌfər/: chịu khổ
 133. Avoid /əˈvɔɪd/: tránh
 134. Express /ɪkˈsprɛs/: diễn đạt
 135. Suppose /səˈpoʊz/: giả sử
 136. Finish /ˈfɪnɪʃ/: hoàn thành
 137. Determine /dəˈtɜrmən/: xác định
 138. Design /dɪˈzaɪn/: thiết kế
 139. Listen /ˈlɪsən/: nghe
 140. Save /seɪv/: lưu giữ
 141. Treat /trit/: đối xử
 142. Control /kənˈtroʊl/: kiểm soát
 143. Share /ʃɛr/: chia sẻ
 144. Remove /riˈmuv/: loại bỏ
 145. Throw /θroʊ/: ném
 146. Visit /ˈvɪzət/: thăm nom
 147. Exist /ɪgˈzɪst/: tồn tại
 148. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khích
 149. Force /fɔrs/: bắt buộc
 150. Reflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩ
 151. Admin /admin/: thừa nhận
 152. Assume /əˈsum/: cho rằng
 153. Smile /smaɪl/: mỉm cười
 154. Prepare /priˈpɛr/: chuẩn bị
 155. Replace /ˌriˈpleɪs/: thay thế
 156. Fill /fɪl/: lấp đầy
 157. Improve /ɪmˈpruv/: nâng cao
 158. Mention /ˈmɛnʃən/: nhắc tới
 159. Pay /peɪ/: trả
 160. Play /pleɪ/: chơi
 161. Produce /ˈproʊdus/: sản xuất
 162. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 163. Put /pʊt/: đặt
 164. Reach /riʧ/: đạt tới
 165. Read /rid/: đọc
 166. Receive /rəˈsiv/: nhận
 167. Remain /rɪˈmeɪn/: còn lại
 168. Remember /rɪˈmɛmbər/: nhớ lại
 169. Require /ˌriˈkwaɪər/: yêu cầu
 170. Return /rɪˈtɜrn/: trở lại
 171. Run /rʌn/: chạy
 172. Say /seɪ/: nói
 173. See /si/: thấy
 174. Seem /sim/: hình như
 175. Sell /weɪt/: đợi
 176. Send /sɛnd/: gửi
 177. Set /sɛt/: đặt để
 178. Show /ʃoʊ/: trình diễn
 179. Sit /sɪt/: ngồi
 180. Speak /spik:/ nói
 181. Spend /spɛnd/: dành
 182. Stand /stænd/: đứng
 183. Start /stɑrt/: bắt đầu
 184. Stop /stɑp/: dừng lại
 185. Suggest /səgˈʤɛst/: đề nghị
 186. Take /teɪk/: lấy
 187. Talk  /tɔk/: nói chuyện
 188. Tell  /tɛl/: nói
 189. Think /θɪŋk/: nghĩ
 190. Try /traɪ/: thử
 191. Turn /tɜrn/: xoay
 192. Understand /ˌʌndərˈstænd/: hiểu
 193. Use /juz/: dùng
 194. Wait /weɪt/: đợi
 195. Walk /wɔk/: đi bộ
 196. Want /wɑnt/: muốn
 197. Win /wɪn/: chiến thắng
 198. Work /wɜrk/: làm việc
 199. Write /raɪt/: viết
 200. Try /traɪ/: thử

50 động từ thông dụng bạn thường gặp nhiều nhất

STTĐộng từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1Be Là, thì , ở
2Have 
3Do làm
4Say nói
5Get lấy
6Make làm
7Know biết
8Go đi
9See thấy
10Think nghĩ
11Look nhìn
12Use dùng
13Watch xem
14Eat ăn
15Drink uống
16Run chạy
17Dance Nhảy mua
18Put đặt
19Try thử
20Keep giữ
21Call gọi
22Open mở
23Close đóng
24Sit ngồi
25Listen nghe
26Play chơi
27Write viết
28Read đọc
29Stop Dùng lại
30Let Cho phep
31Agree Đồng ý
32Walk Đi bộ
33Sing hat
34Wait đợi
35Buy mua
36Pay Trả, thanh toán
37Win Chiến thắng
38Send gửi
39Build Xây dựng
40Spend dành
41Live sống
42Help Giúp đỡ
43Sleep ngủ
44Need cần
45Become Trở thành
46Bring Mang lại, đem lại
47Begin Bắt đầu
48Join Tham gia
49Learn học
50Swim bơi

Xem thêm Nắm ngay bài tập từ đồng nghĩa trong tiếng Anh

Trên đây là tất cả những chia sẻ hay và bổ ích về kiến thức ngữ pháp , từ vựng 650 động từ thông dụng thông dụng IELTS Academic muốn chia sẻ đến cho bạn. MOng rằng bài viết này phù hợp và có ích cho cac bạn. IELTS Academic chúc bạn có 1 ngày học tốt và hiệu quả.