20 Quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh có bài tập

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ là một trong những kiến thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Bởi việc biết và vận dụng thành thạo kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng anh chuẩn chỉnh nhất. Trong bài biết này, IELTS Academic sẽ hệ thống đầy đủ các quy tắc này cho bạn.

Quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh có bài tập
Quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh có bài tập

23 quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

Quy tắc 1

 • Nếu chủ ngữ là danh từ số ít hoặc đại từ số ít thì động từ chia số ít.
 • Các chủ ngữ là danh từ số ít như: His dog, An apple, his friend,…
 • Các đại từ số ít như: He, She, It, ….
 • Ví dụ:
 1. His dog is so cute and friendly. 
 2. An apple is a perfect choice for your breakfast.
 3. His friend studies Math and English well. His dream job is to teach MathLish in the future.
 4. He likes playing basketball with his team after school.
 5. She goes to the market in the early morning to buy ingredients for lunch and dinner.
 6. It is a wonderful day. The weather is not too hot or cold.

Quy tắc 2

 • Nếu chủ ngữ có dạng “Each, Every,…+ N(số ít)” thì động từ chia số ít
 • Ví dụ:
 1. Each day is a new beginning. Let’s study and work full of energy.
 2. Every family has their own core values.

Quy tắc 3

 • Nếu chủ ngữ có dạng “Ving” thì động từ chia số ít
 • Ví dụ:
 1. Playing sports every morning is good for your health.
 2. Choosing this course is the best choice in our lives.

Quy tắc 4

 • Nếu chủ ngữ là một mệnh đề danh từ thì động từ chia số ít
 • Các mệnh đề danh từ như: What we do, What I most admire about him, The car parking there,….
 • Ví dụ:
 1. What we do now is beneficial for the many homeless children.
 2. What I most admire about him is his honesty and generosity.
 3. The car parking there is his new car.

Quy tắc 5

 • Sau một tựa đề phim hay tên bài báo,.. động từ chia sốt ít
 • Một số bộ phim như: Doraemon, Conan, Tom and Jerry….
 • Một số tiêu đề báo/ bản tin như: The murderer escapes, Covid-19 rapidly outbreaks,…
 • Ví dụ:
 1. “Doraemon” is one of the most famous cartoons in the world.
 2. “Tom and Jerry” is an American cartoon series produced by William Hanna và Joseph Barbera
 3. “Covid-19 rapidly outbreaks” is the breaking news today.

Quy tắc 6

 • Nếu chủ ngữ là các môn học (có “s” ở cuối từ), động từ vẫn chia số ít.
 • Tên một số môn học: Physics (Vật lý), Politics (Chính trị học), Economics (Kinh tế học), Mathematics (Toán), Linguistics (Ngôn ngữ học),…
 • Ví dụ:
 1. Economics is one of the compulsory subjects of my major.
 2. Mathematics is often considered a nightmare with a lot of students at high school.
 3. Physics plays an important role for his recent research.

Quy tắc 7

 • Nếu chủ ngữ là các môn thể thao (có “s” ở cuối từ), động từ vẫn chia số ít.
 • Tên một số môn thể thao: Athletics (Điền kinh), Billiards (Bi-da), ….
 • Ví dụ:
 1. Athletics includes running, jumping and throwing.
 2. Billiards is getting more popular among youngsters today.

Quy tắc 8

 • Nếu chủ ngữ là các cụm từ có dạng “số đếm + đơn vị đo” thì động từ chia số ít.
 • Chủ ngữ dạng: Two kilometers, five hours, twenty dollars,…
 • Ví dụ:
 1. Two kilometers is the distance between his new school and his house.
 2. Five hours is enough for us to review all the knowledge of the lesson.
 3. Twenty dollars is not enough to afford this souvenir.

Quy tắc 9

 • Nếu chủ ngữ là tên riêng (một làng, một thị trấn, một quốc gia, một thành phố,..) có “s” thì động từ vẫn chia số ít.
 • Tên riêng tiêu biểu: United States, Philippines, Paris,….
 • Ví dụ:
 1. The United States is the biggest economy in the world.
 2. Paris is famous for the Eiffel Tower.
 3. The Philippines makes a quite small contribution to the economy of Southeast Asia.

Quy tắc 10

 • Nếu chủ ngữ có dạng “No + N (số nhiều)” thì động từ chia số nhiều.
 • Ví dụ:
 1. No students fail this exam. GREAT JOB!
 2. None of his friends lend him money when he is having difficulties.

Quy tắc 11

 • Chủ ngữ có dạng “No + N(số ít/không đếm được)” thì động từ chia số ít.
 • Ví dụ:
 1. No worker arrives at the office today.
 2. No money means no power.

Quy tắc 12

 • Chủ ngữ là đại từ bất định thì động từ chia số ít
 • Các đại từ bất định thường gặp: No one, Something, Somebody, Everyone, Anyone,…
 • Ví dụ:
 1. No one comes late today.
 2. Everyone seems so happy at the party today.

Quy tắc 13

 •  Chủ ngữ có dạng “none of/either of/neither of/one of” thì  động từ chia ở dạng số ít
 • Ví dụ:
 1. None of his daughters has curly hair like him. 
 2. One of his classmates joins class late. 

Quy tắc 14

 • Nếu chủ ngữ là những danh từ sau: “pants” (quần dài ở Mĩ, quần lót ở Anh), “trousers” (quần), “pliers” (cái kìm), “jeans” (quần bò), “scissors” (cái kéo), “shears” (cái kéo lớn – dùng cắt lông cừu, tỉa hàng rào), “tongs” (cái kẹp) thì động từ chia số nhiều. 
 • Tuy nhiên, khi có kết hợp từ “A pair of/ Two pairs of, A couple of…” đi trước các danh từ này thì chia động từ số ít. 
 • Ví dụ: 
 1. The scissors are very sharp. Be careful when using it.
 2. A pair of scissors was bought at the mall by him. 

Quy tắc 15

 • Nếu chủ ngữ là các đại từ sở hữu như: mine, his, hers, yours; ours, theirs thì phải xem cái gì của (những) người/ vật đó là số ít hay số nhiều. Nếu số ít thì động từ chia số ít, nếu là số nhiều thì động từ chia số nhiều.
 • Ví dụ:
 1. His school bag looks expensive. Mine is cheaper. 
 2. Their school bags are so flexible. Ours are just normal ones.

Quy tắc 16

 • Trong cấu trúc với chủ ngữ “There” thì động từ chia theo danh từ đứng sau. Nếu là danh từ số nhiều thì động từ chia số nhiều, nếu là danh từ số ít hoặc không đếm được thì động từ chia số ít.
 • Ví dụ:
 1. There is a book on the table.
 2. There are two books on the table

Quy tắc 17

 • Nếu chủ ngữ có dạng “The + adj” – chỉ một tằng lớp, tập hợp người trong xã hội thì động từ chia số nhiều.
 • Ví dụ:
 1. The rich are still not happy despite having a lot of money.
 2. The old need more help from the volunteers.

Xem thêm Ôn ngay và rèn luyện bài tập liên từ trong tiếng Anh

Quy tắc 18

 • Nếu chủ ngữ gồm hai danh từ nối nhau bằng cấu trúc: “either … or, neither… nor, not only … but also” thì động từ chia theo chủ ngữ gần nó nhất. 
 • Ví dụ:
 1. Neither he nor his friends are intelligent enough to solve this Math exercise.
 2. Either I or he has to leave.

Quy tắc 19

 • Nếu chủ ngữ có dạng “Majority of, some of, most of, all of… + N” thì động từ chia theo N đứng sau đó.
 • Ví dụ:
 1. Majority of income comes from selling English courses.
 2. All of us take part in this outdoor activity.

Quy tắc 20

 • Nếu chủ ngữ có các danh từ nối nhau bằng: “as well as, with, together with, along with, accompanied by” thì chia động từ theo danh từ phía trước.
 • Ví dụ:
 1. My close friend along with her relatives cooks dinner together.
 2. She, accompanied by her parents, visits Huong pagoda

Quy tắc 21

 • Chủ ngữ  có dạng “The number of + N (nhiều)” thì động từ chia số ít
 • Ví dụ:
 1. The number of days in a week is seven.
 2. The number of students in the class is 30.

Quy tắc 22

 • Chủ ngữ  có dạng “A number of + N (nhiều)” thì động từ chia số nhiều
 • Ví dụ:
 1. A number of participants feel relaxed after the competition.
 2. A number of travelers come here each summer.               

Quy tắc 23

 • Nếu chủ ngữ là các danh từ tập hợp thì phụ thuộc vào ý nghĩa biểu đạt mà chia động từ số ít hay số nhiều
 • Ví dụ:
 1. The crowd makes a lot of noise. (Ý chỉ đám đông nói chung)
 2. The crowd dance and sing on the street. (Ý chỉ từng cá nhân trong đám đông)

Bài tập vận dụng các quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

Bài tập chia động từ

 1. Where (do/live)………… your family ………?
 2. England (have) ……………. lost all their football matches this season. 
 3. (Do/know) the police ……….. where the mass murderer (live)………..? 
 4. Can I borrow your scissors? Mine (be not)………… sharp enough.
 5. Why don’t we take a bus?  Five kilometers (be)…………. too far for us to walk. 
 6. John, along with twenty friends, (be) …………….taking part in a cooking competition. 
 7. The pictures of the soldiers (bring)……………. back a lot of unforgettable memories. 
 8. If the duties of these officers (be) ……… reduced, there will not be enough time to finish the project. 
 9. Advertisements on television (be) ………. becoming more competitive than ever before.
 10. Living expenses in this country, as well as in many others, (be) ……….. at an all-time high. 

Đáp án

do/livehas
Do/know/livesare not
isis
bringare
areare

Bài tập sửa lỗi sai

 1. Mr. Jones, accompanied by several members of the committee, have proposed some changes to the rules. 
 2. The levels of intoxication varies from subject to subject. 
 3. Neither her friends nor Mary are going to the play tonight. 
 4. Everything are better than ever. 
 5. Skating are becoming more popular every day.

Đáp án

 1. Mr. Jones, accompanied by several members of the committee, have => has proposed some changes to the rules. 
 2. The levels of intoxication varies=> vary from subject to subject. 
 3. Neither her friends nor Mary are=> is going to the play tonight. 
 4. Everything are=> is better than ever. 
 5. Skating are=>is becoming more popular these days.

Xem thêm Ôn và làm bài tập về đại từ trong tiếng Anh có đáp án

Tổng kết

Trên đây là nội dung tổng hợp 23 quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh. Bạn hãy đọc kỹ để ghi nhớ ngữ pháp và đừng quyên luyện tập đầy đủ các bài tập nhé. IELTS Academic chúc bạn học tốt!