Banner giảm 40% học phí

Thành thạo làm bài tập về mạo từ trong tiếng Anh 

Mạo từ là những đề kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp nhiều và rất nhiều quy tắc, trường hợp ngoại lệ về mảng ngữ pháp này. IELTS Academic xin mời các bạn tham khảo bài tập về mạo từ trong tiếng Anh có đáp án sau đây để nắm vững hơn về phần kiến thức ngữ pháp.

Thành thạo làm bài tập về mạo từ tiếng anh có đáp án
Thành thạo làm bài tập về mạo từ trong tiếng anh có đáp án

Mạo từ trong tiếng Anh là gì? / bài tập về mạo từ

Mạo từ là các từ đứng trước danh từ, giúp người đọc biết được đó là danh từ xác định hay chưa xác định không ai biết được.

Mạo từ xác định (definite article) the
Mạo từ (article) 
Mạo từ không xác định (indefinite article) a, an.
Cách dùng mạo từ a và anMạo từ a, an được dùng để nói đến 1 sự vật/ một hiện tượng nào đó không cụ thể.
a được dùng trước phụ âm, 
an được dùng trước nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc phụ âm có âm câm (an hour).
a, an đứng trước sự vật/hiện tượng được đề cập lần đầu. Ví dụ: I live in a apartment, near a park.Một người/sự vật trong nhóm lớn. 
Ví dụ: He is a teachert at Greenwich.Dùng để nói về nghề nghiệp. Ví dụ: He is an Teacher.

Xem thêm Các quy tắc về cấu tạo từ trong tiếng Anh và bài tập

Tổng hợp các dạng bài tập về mạo từ trong tiếng ANh có đáp án

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. Kim wanted _____ new car for Christmas
  a. a          b. an          c. the
 2. Jean tasted _____ birthday cake her father had made.
  a. a          b. an          c. the
 3. The children have _____ new teacher called Mr. Lien
  a. a          b. an          c. the
 4. All pupils must obey _____ rules
  a. a          b. an          c. the
 5. Mother turned on _____ TV to listen to _____ news
  a. a          b. an          c. the
 6. Long is in Hai Phong studying for _____ MBA
  a. a          b. an          c. the
 7. The teacher read _____ interesting article from the comic.
  a. a          b. an          c. the
 8. There was _____ huge crowd of people outside the church
  a. a          b. an          c. the
 9. John  talked for _____ hour about hisr school project
  a. a          b. an          c. the
 10. _____ European expert was invited to speak to the committee
  a. a          b. an          c. the

Đáp án

 1. a
 2. c
 3. a
 4. c
 5. c
 6. b
 7. b
 8. a
 9. b
 10. a

Bài 2 Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ)

1. We are looking for _______ place to spend ________ night.

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

A. the/the               B. a/the       C. a/a          D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ bedroom.

A. the/the               B. a/a          C. the/a       D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the                      B. a             C. an           D. x

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. a                         B. the          C. an           D. x

5. Can you show me ________way to ________station?

A. the/the               B. a/a          C. the/a       D. a/the

6. He has read ________interesting comic.

A. a                         B. an           C. the          D. x

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.

A. an/the                B. x/the      C. a/a          D. an/the

8. Mr. Yuan is ________ old customer and ________ honest man.

A. An/the               B. the/an    C. an/an      D. the/the

9. ________ youngest boy has just started going to ________ school.

A. a/x                      B. x/the      C. an/x        D. the/x

10. Do you go to ________ prison to visit her?

A. the                      B. a             C. x             D. an

11. ________eldest boy is at ________ college.

A. a/the                  B. the/x      C. x/ a         D. an/x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

A. an                       B. a             C. the          D. x

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist?

A. an/the                B. the/the   C. a/the       D. a/ an

14. There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young.

A. the/the               B. an/a        C. an/the    D. the/a

15. There was ________ collision at ________ corner.

A. the/a                 B. an/the    C. a/the       D. the/the

Đáp án: 1. B, 2. A, 3. D, 4. B, 5. A, 6. B , 7. B, 8. C, 9. D, 10. A, 

11. B,   12. C,   13. D,   14. A,   15. C

Bài 3 

1. ______________ Bus times are different on ______________Sundays.

A.A – the

B.The – the

C.Ø – Ø

D.The – Ø

2. You can use______________ railcard in most of ______________ countries in Asean..

A.the – the

B.a – Ø

C.a – the

D.the – Ø

3. Our plane arrives in HCM at______________ three o’clock in ______________ afternoon.

A.Ø – the

B.the – the

C.a – a

D.the – an

4. My uncle and aunt live in______________small town in______________Quang Nam.

A.a – a

B.a – the

C.the – the

D.a – Ø

5. ______________ happiness means ______________ different things to different people.

A.Some – these

B.The – Ø

C.Ø – Ø

D.The -the

6. I lay down on______________ground and looked up at ______________ sky.

A.a – a

B.a – the

C.the – a

D.the – the

7. “I watch a film in Vietnam. I understood______________ story, but ______________ actors spoke very fast so it was hard to understand.”

A.the – the

B.a – Ø

C.a – the

D.the – Ø

8. “Did you have______________nice holiday?” – “Yes, it was ______________best holiday I’ve ever had.”

A.a – a

B.a – the

C.the – a

D.the – the

9. He spent part of______________morning telling them ______________ news he could not tell them by telephone.

A.the – the – Ø

B.an – Ø – the

C.an – the – the

D.the – Ø – the

10. Nine o’clock is______________good time to phone Phuc: he’s always at home in ______________ evening.

A.Ø – the

B.a – the

C.a-Ø

D.a – an

Đáp án

1 d2 c3 a4 b5 c6 d7 a8 b9 a10 b

Bài 4 

1) I went sailing around ___________ Lake Guom.

2) I’ve been living in ________ Ha Noi for six years.

3) _______ Danube runs through many Asean cities.

4) Wild horse live in ______ Gobi Desert.

5) _______ Pacific Ocean has many different types of fish.

6) I love swimming in _______ Vung Tau.

7) We spent our holiday on the shore of _______ Lake Ho Hoang Kiem.

8) _______ Han is a very beautiful river.

9) She stayed in ______ Belgrade for several weeks.

10) Her husband comes from ________ Thanh Hoa.

ĐÁP ÁN:

1.#

2.#

3.the

4.the

5.the

6.the

7.#

8.the

9.#

10.#

Bài 5: Điền mạo từ thích hợp hoặc để trống

1. _________ boys like playing with Bikes.

2. _________ Amazon is South America’s largest river.

3. I never listen to _________ MP3. In fact, I haven’t even got _________ MP3.

4. What _________ amazing idea he had yesterday morning.

5. _________ rich should do more to help _________ poor.

6. My mom always liked to go to _________ school.

7. Did you see the film on _________ television or at _________ cinema?

8. There’s half _________ liter of milk left in _________ fridge.

9. _________ Uncle Norman and _________ Aunt Lydia stayed with us over the weekend.

10.Austria was ruled by _________ Habsburgs for many centuries.

Đáp án

1.#

2.the

3.the

4.an

5.the

6.#

7.#

8.#

9.#/#

10.the

Xem thêm Câu phủ định trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

Hi vọng bài tập về mạo từ trong tiếng Anh của IELTS Academic chia sẻ tới các bạn sẽ giúp ích cho các bạn 1 phần trong học tập. 

IELTS Academic chúc các bạn học tốt. cố lên!