Banner học phí 99k/h

Cách làm bài từ loại trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Bài tập về loại từ là một trong các dạng bài tập phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Dạng bài này không những xuất hiện trong ba cấp học mà còn góp mặt trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC,…Nếu bạn đã hiểu được tầm quan trọng của dạng bài này thì hãy theo dõi ngay bài viết chia sẻ cách làm bài từ loại trong tiếng Anh của IELTS Academic dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách làm bài từ loại trong tiếng Anh

Trong phần hướng dẫn bạn cách làm bài từ loại trong tiếng Anh, IELTS Academic cung cấp cho bạn nhóm các từ loại chính và chỉ bạn cách nhận diện các nhóm từ đó.

Từ loại trong tiếng Anh là gì?

Mách bạn cách làm bài từ loại trong tiếng Anh chuẩn kèm bài tập vận dụng có đáp án
Mách bạn cách làm bài từ loại trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh ngữ pháp, từ vựng, từ loại rất là rộng ,trong từ loại đó có 5 loại từ chính đó là danh từ, tính từ, giới từ, động từ và trạng từ. Các từ loại này sẽ đảm nhận vai trò và chức năng riêng trong câu. Do đó để nắm rõ cách làm bài từ loại trong tiếng Anh thì bạn cần biết các vị trí của các loại từ trong câu trước nhất.

Hướng dẫn cách nhận diện từ loại trong tiếng Anh và vị trí của chúng

Nhận diện Danh từ (Noun)

Vị trí của Danh từ :

 • Đứng sau Tobe. 

E.g: I am a student.

 • Sau tính từ. 

E.g: nice school

 • Đứng đầu câu làm chủ ngữ. 

E.g: My car is blue. 

NHẬP MÃ IAC40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Sau a/an, the this, that, these, those…

E.g: Those clothes are on sale.

 • Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…

E.g: Their house is beautiful.

 • Sau many, a lot of/ lots of, plenty of…

E.g: I have a lot of books.

Dấu hiệu nhận biết Danh từ: Danh từ thường có hậu tố như sau:

tion: operation, mention, preparation…

 • sion: conclusion, confusion, illusion,…
 • ment: monument, payment, environment….
 • ce: performance, difference, independence,…
 • ness: happiness, friendliness, sadness,…
 • y: beauty, democracy, honesty,…
 • er/or : partner, driver, swimmer, cooker, player, vendor,…

Nhận diện Động từ (Verb)

Vị trí của động từ :

 • Đứng sau chủ ngữ.

E.g: You sing well.

 • Đứng sau trạng từ chỉ mức độ.

E.g: She seldom goes out for dinner.

Động từ thường có các hậu tố sau: 

 • ate: complicate, locate, considerate,.
 • en: sharpen, widen, broaden,…
 • ify: identify, clarify, simplify,…
 • ise/ize: realize, modernize, socialize,…

Nhận diện Tính từ (Adjective)

Vị trí của Tính từ :

 • Đứng trước danh từ.

E.g: beautiful girl, lovely house…

 • Đứng sau TOBE.

E.g: I am fat, She is intelligent, You are friendly…

 • Đứng sau động từ dùng để chỉ cảm xúc ( feel, look, become, get, turn, seem, sound,…)
  E.g: She feels tired
 • Đứng sau các từ something, someone, anything, anyone……..
  E.g: Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.

Dấu hiệu nhận biết Tính từ: Tính từ thường theo sau là hậu tố như sau::

al: professional, anal,…

ful: colorful, painful, truthful,…

ive: imaginative, descriptive,impressive……..

able: comfortable, culpable,…

ous: dangerous, serious, humorous,…

cult: difficult…

ish: foolish, childish…

ed: bored, interested, excited…

y: daily, monthly, friendly, healthy…

Nhận diện Trạng từ (Adverb)

Vị trí của Trạng từ:

 • Đứng sau động từ thường.

E.g: She cooks meticulously.

 • Sau tân ngữ.

E.g:  He speaks 2 languages ​​fluently.

 • Đứng đầu câu hoặc trước động từ dùng để nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.

E.g: Suddenly, it started to rain and I got stuck at the bus stop. 

Xem thêm Bài tập về câu phủ định trong tiếng Anh có đáp án

Trình tự cách làm bài từ loại trong tiếng Anh

Dạng bài từ loại yêu cầu bạn có sự hiểu biết và ghi nhớ về các loại từ gồm cả vị trí từ trong câu và cách nhận biết từ loại đó. Hoặc là bạn tìm hiểu thêm “danh sách các loại từ” Vậy nên bạn không cần phải hiểu nghĩa của từ mà chỉ cần thực hiện theo hai bước sau:

 • Bước 1: Trong câu, bạn nhìn vào từ phía trước chỗ trống và chỗ trống để xác định từ loại cần điền vào vị trí.
 • Bước 2: Xem đáp án và xác định từ cần tìm.

Xét ví dụ: The little boy felt __________because his parents did not let him go with them.

A. disappoint B. disappointment C. disappointed D. disappointing

Chúng ta làm ví dụ trên theo trình tự các bước sau: 

 • Bước 1: Bạn nhìn vào từ đứng trước “felt” và sau chỗ trống “because” nên từ thích hợp điền vào chỗ trống phải là tính từ, ta loại đáp án B, A và D
 • Bước 2: Loại được ba đáp án kia, cuối cùng ta chọn C
các bài tập từ loại
các bài tập từ loại

Bài tập cách làm bài từ loại trong tiếng Anh kèm đáp án

Bài tập: Viết đúng loại từ trong ngoặc

 1. He doesn’t have a job. He is________(employ)
 2. The cost of _____________must be paid by the buyer. (carry)
 3. We have to______________the natural resources of our country. (conserve)
 4. The industrial____________will lead to the country’s prosperity. (develop)
 5. Forests must be managed_____________.(care)
 6. Her____________from school without any excuse made the teacher angry. (adsent)
 7. Your new dress makes you more______________.(beautify)
 8. There are a lot of_____________differences in England. (region)
 9. The surgeons tried their best to save his life, but unfortunately the operation was____________.( success)
 10. During his_________the family lived in Cornwall. (child)

Đáp án:

 1. unemployed
 2. carriage
 3. conserve
 4. development
 5. carefully
 6. absence
 7. beautiful
 8. regional
 9. successful
 10. childhood

Bài tập từ loại trong tiếng Anh:

1. It’s important to brush your  ________ at least twice a day.

A. Tooth                                                                    B. Teeth

C. Tooths                                                                 D. Toothes

2. We have a lot of  ________ near our house causing pollution.

A. Factorys                                                               B. Factores

C. Factories                                                              D. Factoris

3. They’ve put some lovely  ________ in the city park.

A. Benchs                                                                  B. Benchies

C. Benches                                                            D. Bench

4. We usually buy three  ________ of bread at the weekend.

A. Loaves                                                                   B. Loafs

C. Loafes                                                                   D. Loave

5. As he is so  ________ with his present job, he has decided to leave.

A. satisfy                                                                      B. satisfying

C. satisfied                                                                   D. unsatisfied

6. Ten cannot make a _______ to get married to Jean or stay single until he can afford a house and a car.

A. decide                                                                      B. decisive

C. decision                                                                    D. Decisively

7. He often drives very ________ so he rarely causes accident .

A. carefully                                                                    B. caring

C. careful                                                                        D. Careless

8. We like their ________ 

A. friends                                                                         B. friendly                               

C. friendliness                                                                D. a và c

9. The________ between China and Vietnam is good.

A. friends                                                                          B. friendly                               

C. friendliness                                                                  D. friendship 

10. They seem to be________ We dislike them.

A. friends                                                                          B. friendly                               

C. friendliness                                                                  D. friendship 

ĐÁP ÁN:

1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.D, 6.B, 7.A, 8. D, 9.D, 10. D

Xem thêm Ôn ngay và rèn luyện bài tập liên từ trong tiếng Anh

Trên đây là bài viết Thầy/Cô giảng viên IELTS Academic chia sẻ cách làm bài từ loại trong tiếng Anh đầy đủ và dễ hiểu nhất. Mong rằng sau bài học hôm nay bạn học sinh sẽ biết cách phân biệt các từ loại với nhau, nắm rõ vị trí và xác định chuẩn từ loại trong bài tập. Chúc các bạn học tốt  học thật tốt!